item6
_______________________________________________________________________________
K   I
P  A  I
_______________________________________________________________________________
Itsheresomewhere
One of my MYTHS series.